Hang mai anh cũng muốn lòn,
Sợ e trứng nhạn hãy còn vỏ không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001