Hang hùm ai dám mó tay,
Chuột nào lại dám cắn dây buộc mèo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001