Ham giàu mà lấy đứa ngu,
Của ăn hay hết, đứa ngu hãy còn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001