Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Dẫu cho chín giận mười hờn cũng nguôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001