Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Anh thất ngôn một chút, con bạn hờn trăm năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001