Ham chơi đờn thú năm dây,
Lỡ làng cơ hội nên chầy nợ duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001