Hai vai gánh nặng trìu trìu,
Vai mang chữ hiếu vai đèo chữ trung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001