Hai tay che lấy mặt trời,
Kẻo mà thẹn lắm hỡi người tri âm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001