Hai tay cầm nắm lạt bẻ cò,
Lòng anh thương da diết, sao em giả đò làm lơ.
Thương em phát dại phát khờ,
Đang ăn đũa rớt bao giờ không hay.
Cầm kéo, quên cắt quên may,
Cầm ve quên rượu, cầm khay quên trầu.
Cầm đèn, quên bấc quên dầu,
Cầm trang sách đọc, quên đầu quên đuôi.
Cầm cân, quên giá quên lui,
Cầm tiền mà xỉa, không biết mấy mươi một tiền.
Thương em nhất dại, nhì điên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001