Hai tay cầm bốn tao nôi,
Tao thẳng, tao dùi, tao nhớ, tao thương.


Khảo dị:
Hai tay cầm bốn tay nôi,
Tay thẳng, tay dùng, tay nhớ, tay thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001