Hai tay bụm gạo vào nừng,
Đồng Cam nước độc, anh đừng ở lâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001