Hai tay bụm cát, đắp mồ,
Tay bồng con dại, nước mắt hồ tuôn rơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001