Hai tay bưng cái rổ may,
Kéo đi kéo lại của mày của tao.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001