Hai tay đeo bốn chiếc vòng,
Của cha của mẹ chớ của chồng có mô?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001