Hai ta uống nước một bàu,
Bứt tranh một động, ăn trầu một khăn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001