Hai ta thương chắc mần ri,
Mẹ thầy mần rứa, anh thì mần răng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001