Hai ta sang một chuyến đò,
Trông cho rảnh khách trao cho miếng trầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001