Hai ta như trái đậu quyên,
Dầu khô dầu héo, cũng nguyền trên dây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001