Hai ta như sợi dây dài,
Đố ai cầm dao sắc, cắt hai cho lìa!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001