Hai ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.


Khảo dị:
Đôi ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001