Hai ta như chỉ lộn vòng,
Phăn chưa ra múi, trong lòng ngại nghi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001