Hai ta như cặp chim quyên,
Dầu khô dầu héo cũng chuyền trên cây.
Khát thời uống nước bóng cây,
Đói ăn bông cỏ, thiếp đây vẫn chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001