Hai ta như Kim Trọng, Thuý Kiều,
Đã lắm lúc đắng, còn nhiều lúc cay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001