Hai ta hái củi một rừng,
Bứt dâu một cội, xin đừng nghe ai.
Hai ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)