Hai ta gá nghĩa ngoài đồng,
Kẻ cày người cấy, nước mắt hồng tuôn rơi.


Khảo dị:
Đôi ta gá ngãi ngoài đồng,
Về nhà luống chịu nước mắt hồng nhỏ tuôn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001