Hai ta chung thuỷ vẹn tuyền,
Xem lên mái tóc hương nguyền còn đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001