Hai ta đang nhớ đang thương,
Ai đem phân quế rẽ hương cho đành!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001