Hai ta đã lỗi lời thề,
Như con ngựa sa nước bước khốn trở lui về trạm cung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001