Hai ta đà cân đôi vừa lứa,
Em nói rằng ở rứa với mẹ thầy.
Một mai ô tàn bóng xế về tây,
Hoa xàu nhuỵ lạt khổ hội này, em ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001