Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi?
Chàng mà đối được thiếp thì theo không.
- Hai ngang hai phết kết lại chữ thất,
Thất là mất, mất nước, mất nhà,
Dân sầu, dân thảm từ thuở Tây qua lại giừ.


Khảo dị:
Hai ngang, hai phết kết lại chữ chi?
Chàng mà giảng được thiếp thì theo không.
- Hai ngang hai phết kết lại chữ thất,
Thất là mất, mất nước, mất nhà,
Dân sầu, dân thảm từ thuở Tây qua lại giừ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001