Hai ngang ba phết,
Em không biết em hỏi lại anh.
Từ Hà Nội cho tới kinh thành,
Quan sầu dân thảm hỏi anh chữ gì?
- Hai ngang ba phết là chữ thất.
Thất là thất thủ kinh đô,
Quan sầu dân thảm vì mưu đồ ông Quận thâm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001