Hai ngày rụng sáu máy bay,
Chết cha thằng Mỹ hai ngày lỗ to!
Như gà phải gió,
Như chó bị mưa,
Mặt mày ngơ ngác như cua gãy càng.
Cua gãy càng lang thang bụi cỏ,
Tổng Giôn ngồi như chó cụt đuôi.
Leo vào Hà Nội mà chơi,
Gãy càng còn lắm, cụt đuôi còn nhiều!


Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]