Hai lần cày lỏi cày nông,
Hai lần họp xã, hai lần bị phê.
Những ngồi mà thẹn mà ê,
Xã viên phê chín, vợ phê những mười.
Họp về ngẫm nghĩ từng lời:
- Vợ mình - thật rõ con người thẳng ngay.
Đêm nằm gối nhẹ đầu tay:
- Chịu “bà” chủ nhiệm hôm nay phê chồng!
Trở vai, bẹo cái má hồng,
Vợ cứ cười thầm: - “Đùa mãi! Ngủ đi!”


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002