Hai hàng nước mắt tuôn rơi,
Khóc lên thì sợ bạn cười đôi ta.
Việc này tại mẹ cùng cha,
Tại chú cùng bác ông bà anh em.
Mặc ai chia rẽ phận duyên,
Đôi ta cứ giữ lời nguyền sắt son.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004