Hai hàng nước mắt rưng rưng,
Thương em anh phải gian truân nhiều bề.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001