Hai bên tranh lấy quả cầu,
Dân an bình thái sống lâu vững bền.


Khảo dị:
Hai bên tranh lấy quả cầu,
Dân an quốc thái sống lâu vững bền.
Hai bên tranh lấy quả cầu,
Dân yên nước thịnh dài lâu vững bền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001