Hai bên thầy mẹ song tuyền,
Chỉ vì anh buồn cái đường thê thiếp, cảm lấy nỗi phiền ra đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001