Hai bên hai dãy hàng trầm,
Anh xem cho thiệt kẻo lầm anh ơi!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001