Hai bên hai dãy hàng hương,
Ở giữa hàng nhiễu em thương hàng nào?


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006