Hai bên đứng lại hai hàng,
Người mũi, kẻ lái rập ràng cho mau.
Ngó trước ngó sau, ra tay mà đẩy!
Hè hè hè!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001