Hai đứa mình dứt điệu tình thương,
Giả như Kim Trọng dứt tình thương Thuý Kiều.


Kim Trọng, Thuý Kiều là các nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001