Hữu tình mà hoá vô tình,
Bơ vơ thân thiếp, linh đinh nỗi chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001