Hữu khách, hữu khách nàng ơi,
Hình như hữu khách tới nơi hữu tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001