Hữu khách dược mã đáo tiền môn,
Có người viễn khách giong con ngựa vào.


Câu đầu nghĩa là: Có khách cưỡi ngựa đến trước cửa.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001