Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé!
Cu tí cu tị cu tỉ cu tì ơi!
Con dậy con ăn con ở với bà,
Để mẹ đi kiếm một và con thêm.
Bố con chết đi, trong bụng mẹ đây nó hãy còn thèm,
Mẹ xem quẻ bói vẫn còn đàn em trong bụng này.
Con ra gọi chú vào đây,
Để mẹ giao trả cái cơ nghiệp này mẹ bước đi.


Khảo dị:
Hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé!
Cu tị cu tí cu tỉ cu tì ơi.
Con dậy con ăn con ở với bà,
Để mẹ đi kiếm một và con thêm.
Bố con chết đi, trong bụng mẹ đây nó hãy còn thèm,
Mẹ xem quẻ bói vẫn còn đàn em trong bụng này.
Con ra gọi chú vào đây,
Để mẹ giao trả cơ nghiệp này mẹ đi.
Hỡi thằng cu , hỡi thằng cu lớn,
Cu , cu tị, cu tì ơi!
Con dậy con ăn con ở với ông,
Để mẹ đi lấy chồng, kiếm lấy em con.
Hỡi thằng cu lớn, cu bé, cu kia ơi,
Trở lại mà
ở với ông,
Mẹ
đi lấy chồng kiếm chút em thêm.
Hỡi thằng cu lớn, cu , cu , cu tì kia ơi,
Con chạy con ăn con ở với ông,
Để mẹ lấy chồng kiếm chút em con.
Con ơi con ở với bà,
Để mẹ xuất giá kiếm em thêm.
Bụng mẹ nó hãy còn thèm,
Xem một quẻ bói còn lắm đàn em trong cái bụng này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001