Hỡi người thục nữ kia ơi!
Năm nay cô đã mấy mươi tuổi đầu?
Cô còn kén chọn vàng thau,
Tuổi cô tám mốt lấy đâu là tình.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006