Hỡi người tóc tốt xanh non,
Lưng ong thắt đáy như con tò vò.
Miệng muốn ăn dạ hãy còn no,
Lại đây tôi kết duyên cho bằng lòng.
Lạ lùng tôi mới tới đây,
Bồ câu đóng sáo, chim bay lạc đàn.
Đến đây tôi thở tôi than,
Nữa mai về vắng phàn nàn cùng ai!
Hỡi người tóc đến ngang vai!
Lại đây tôi kết làm hai vợ chồng.
Người còn không, tôi hãy còn không,
Người chưa có vợ, tôi chồng với ai?
Xin âm dương, khi tiếu, khi đài,
Đồng sấp, đồng ngửa như hai đồng tiền.
Trót say nhau về phận về duyên.


Khảo dị:
Nói rằng mái tóc xanh non!
Lưng ong thắt đáy như con tò vò.
Miệng muốn ăn dạ hãy còn no,
Lại đây tôi kết duyên cho bằng lòng.
Lạ lùng tôi mới tới đây,
Bồ câu đóng sáo, chim bay lạc đàn.
Đến đây tôi thở tôi than,
Nữa mai về vắng phàn nàn cùng ai!
Hỡi người tóc đến ngang vai!
Lại đây tôi kết làm hai vợ chồng.
Đấy còn không, đây em hãy còn không,
Người chưa có vợ, tôi chồng với ai?
Xin âm dương, khi tiếu, khi đài,
Đồng sấp, đồng ngửa như hai đồng tiền.
Trót say nhau về phận về duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001