Hỡi người mặc áo vàng vàng,
Có về cửa Hội, cửa Trang thì về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001