Hỡi người mặc áo nâu bầm,
Đi đây ta kết chỉ thâm cho bền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001