Hỡi người kéo vải quay vành,
Có về dưới Liệu với anh thì về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001